Naša prava

Preuzmite Vodič kroz prava OSI 2015.


INFORMATOR o načinu ostvarivanja sledećeih prava:

TUĐA NEGA šta je i kako se ostvaruje

ШТА ЈЕ ТУЂА НЕГА?

То је вид материјалне подршке, новчани износ који се прима месечно. Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе (чл. 92. Закона о социјалној заштити). У периоду док је корисник права на болничком лечењу , рехабилитацији или домском смештају , додатак се не исплаћује кориснику , већ установи која лечи или негује корисника.


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ПИО

Да би неко лице остварило правно на додатак за помоћ и негу другог лица, мора поднети:

 • захтев за признавање права на новчану накнаду за телесно оштећење и новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а истовремено се може поднети и
 • захтев за утврђивање губитка радне способности и способности за самосталан живот

Захтев се подноси филијали пензијског и инвалидског осигурања (ПИО), уколико је подносилац осигураник код ПИО – пензионер, запослен, корисник породичне пензије. Уз захтев, а у зависности о којој врсти осигураника је реч, прилаже се и:

 • оригинал (или оверена копија) медицинску документацију лекара специјалисте
 • оверену фотокопију радне књижице
 • уверење о обављању самосталне делатности - решење пореске управе
 • доказ о већ оствареном праву код другог органа (уколико постоји раније решење о праву на додатак за помоћ и негу другог лица које је издао Центар за социјални рад)
 • пријава о повреди на раду

За пензионере је потребно приложити:

 • оригинал медицинску документацију лекара специјалисте
 • фотокопију личне карте
 • доказ о већ оствареном праву код другог органа

Образац захтева се може преузети у филијали или на сајту РФЗО.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Своје право, односно додатак за помоћ и негу другог лица, оствариваћете у систему социјалне заштите уколико сте незапослени, нисте пензионер нити корисник породичне пензије. У том случајау , свој захтев за признавањем права на новчану накнаду за телесно оштећење (тражити да се и то утврди) и новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, поднећете у Центар за социјални рад, према пребивалишту , односно боравишту подносиоца захтева. Напомените да подносите захтев и за УВЕЋАНИ додатак за помоћ и негу . Центри то углавном раде по службеној дужности, али захтевајте и ви сами (на лични захтев).

Захтев се на одговарајућем обрасцу подноси ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (образац узимате у Центру) и исти је поступак подношења захтева за додатак (основни) и увећани додатак за помоћ и негу другог лица. Уз захтев се подноси и:

 • попуњен предлог за вештачење од лекара опште праксе (изабраног лекара) образац бр. 1, оригинал и фотокопија
 • фотокопију здравствене књижице (страница на којој се види име и презиме и осигурање)
 • фотокопију личне карте
 • најновији налаз спрецијалисте, не старије од 6 месеци
 • фотокопију решења међуопштинске комисије за категоризацију (ако је лице било у радном односу) или ранији налаз првостепеног органа вештачења (комисија у Немањиној) о природи и тежини болести или повреде
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству уколико је лице рођено ван територије Србије

По предаји захтева са пратећом документацијом, добијате позив за излазак на вештачење у коме је назначено тачно место и време. Обавезно се одазовите позиву да не бисте понављали цео поступак. Након вештачења, лекарска комисија даје НАЛАЗ, МИШЉЕЊЕ И ОЦЕНУ (образац 2), на основу кога орган који је наложио вештачење, доноси решење (филијала ПИО, Центар за социјални рад). Уколико сте незадовољни решењем, можете изјавити жалбу у року од 15 дана, што и пише у решењу . Поновни захтев за вештачењем можете поднети најраније 6 месеци од доношења претходног решења.

ОБАВЕЗНО поднесите захтев за утврђивање телесног оштећења, (тачан назив је захтев за признавањем права на новчану накнаду за телесно оштећење). Право на новчану накнаду (инвалиднину) ћете остварити уколико је телесно оштећење последица повреде на раду или професионалног обољења. У супротном, у решењу ће вам писати да вам се не признају право на новчану накнаду за телесно оштећење. Ово решење је ВАЖНО због тога што ћете у решењу имати утврђен проценат инвалидитета, тј. телесног оштећења, на основу кога испуњавате или не испуњавате услове за признавање права на УВЕЋАНИ додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица (регулисано Законом о социјалној заштити у чл. 94) има лице које је остварило право на додатак за помоћ и негу (основни) и коме се тај додатак исплаћује или преко Центра за социјални ради или преко ПИО, а коме је утврђено да има телесно оштећење од 100 % по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.Ово право се иксључиво остварује из система социјалне заштите. Т о значи да решење доноси Центар за социјални рад (средства се исплаћују преко министарства надлежног за социјалну политику).

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГУБИТКА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ предаје се у ПИО у случају:

 • да је осигураник био запослен па жели у инвалидску пензију - утврђивање губитка радне способности
 • покретања поступка за остваривање породичне пензије, када се код подносиоца захтева утврђује (не)способност за самосталан живот; у случају када подносилац захтева има нпр. више од 18 година и није на даљем школовању, односно 26 година, односно ситуације када више не испуњава опште услове за стицање породичне пензије.
 • потребан је попуњен образац 1 (попуњава лекар у дому здравља - специјалиста или изабрани лекар опште праксе)

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА ИЛИ ОДРЖАВАЊА ЗАПОСЛЕЊА

Подноси се у филијали Националне службе за запошљавање према пребивалишту или боравишту подносиоца захтева. У решењу се утврђује степен тешкоћа и препрека у раду и утврђује да ли подносилац захтева, особа са инвалидитетом, може да се запошљава под општим или посебним условима.


Preuzmite Zahtev za to i tnp (za osiguranike iz “uže” Srbije)preuzmite Zahtev za to i tnp (za osiguranike iz Vojvodine)РЕГИСТРАЦИЈА ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Власници путничких аутомобила и мотоцикла – особе са инвалидитетом којима је решењем ПИО утврђено 80% и више телесног оштећења ИЛИ 60% и више оштећења доњих екстремитета, остварују следеће повластице приликом ретистрације првог возила у једној календарској години:

НЕ ПЛАЋАЈУ:

 • порез на употребу моторних возила
 • еко таксу

ПЛАЋА СЕ САМО:

 • фиксна комунална такса
 • регистрациона налепница
 • по потреби, такса МУП-у за издавање нове саобраћајне дозволе и таблице

ДОКУМЕНТАЦИЈА неопходна за остваривање овог права која се подноси МУП-у према пребивалишту подносиоца

 • захтев за регистрацију путничког возила
 • решење ПИО о телесном оштећењу–фотокопија и оригинал на увид
 • фотокопија личне карте и оригинал на увид
 • саобраћајна дозвола
 • листе обављеног техничког прегледа (технички преглед)
 • обавезно осигурање са попустом које одобрава осигуравајуће друштво

НАПОМЕНА

Уколико ОСИ у току једне године, региструје два или више возила, ПОРЕЗ НЕ ПЛАЋА САМО приликом регистрације првог аутомобила у једној години, а за сва наредна регистровања плаћа порез.

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА (Сл.гласник РС, бр. 105/2016)

Члан 5.

Порез на употребу моторних возила не плаћају:

1) особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;

2) особа са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;

2а) законски заступници вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину - на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у једној години, уз доказе о испуњености прописаних услова;

3) здравствене установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у потпуности или у већинском делу - за амбулантна возила;

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом - за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова;

5) Министарство унутрашњих послова;

6) власници моторних возила чији погон је искључиво електрични.

Доказе о испуњењу услова за остваривање права из става 1. тач. 1), 2) и 2а) овог члана издају надлежни органи, за годину у којој се врши регистрација.

Прописани износ пореза на употребу моторних возила, поред умањења у складу са чланом 4. став 3. овог закона, додатно се умањује за 50% за возила из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона којима се обавља ауто-такси превоз и за специјална возила из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим ножним командама.

Ако физичко лице по више основа из става 1. тач. 1) до 2а) овог члана има право на пореско ослобођење, то право остварује на једно путничко возило које се на име тог лица, уз доказе о испуњењу услова из става 2. овог члана, прво региструје у једној години.DOZVOLA ZA BESPLATAN PROLAZ AUTOPUTEVIMA SRBIJE SA TRAJNIM VAŽENJEM (preuzeto sa sajta JP “Putevi Srbije”)
Detaljnije o postupku
Zahtev za putarinu


BESPLATNO PARKIRANJE
Preuzmite dokument: Besplatno parkiranje (Beograd)

KNJIŽICA ZA POVLAŠĆENU VOŽNJU

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ПОВЛАСТИЦАМА У УНУТР АШЊЕМ ПУТНИЧКОМ САОБР АЋАЈУ ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА (Сл. гласник РС, бр. 101/2005)

Члан 3

У унутрашњем путничком саобраћају , слепо лице и лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе (у даљем тексту: инвалидно лице) има у току једне календарске године право на шест путовања са повластицом у износу од:

 • 75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним саобраћајем
 • 50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем

Једним путовањем у унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку).

Члан 4

Пратилац има право на бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћају , у случајевима кад прати инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица. Ако је пратилац инвалидног лица друго инвалидно лице, нема право на повластицу као пратилац по одредбама овог закона

Члан 10

Превозник чије је седиште у Републици Србији подноси захтев за накнаду у висини повластице, са одговарајућом документацијом, министарству надлежном за социјална питања.

Када превоз обавља превозник чије је седиште ван територије Републике Србије, инвалидно лице, односно његов пратилац, остварује право на повластицу подношењем захтева за накнаду у висини повластице, са одговарајућом документацијом, министарству надлежном за социјална питања.

ПОЈАШЊЕЊЕ

Да бисте остварили наведено право, Савез парплегичара и квадриплегичара Србије вам треба издати КЊИЖИЦУ ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ а за то је потребно да у канцеларију Савеза доставите следеће:

 • Фотокопију решења о утврђеној 1. категорији инвалидности ИЛИ фотокопију решења о утврђеној потреби за помоћи и негом другог лица (дакле, једно од наведених решења)
 • Фотокопију личне карте
 • 2 фотографије димензија 4,5х3,5цм

Књижица ће бити издата на лицу места, а уз књижицу ће бити издате и 4 објаве за пратиоца. У току календарске године, пратилац има право на 12 објава (6 повратних вожњи) које пратилац користи само у случају када се враћа или долази по особу са инвалидитетом у друго место. Особа са инвалидитетом, уколико путује сама или са пратиоцем, повлашћену вожњу реализује на основу књижице тако што приликом куповине карте даје књижицу на увид, па у том случају , пратиоцу нису ни потребне објаве.

Сваки превозник је дужан да пружи услугу путничког превоза у унутрашњем саобраћају особи са инвалидитетом и пратиоцу под овим условима, уколико се карта на време резервише и док се не искористи свих 6 повлашћених вожњи у току године. Уколико превозник неосновано ускрати вожњу особи са инвалидитетом или пратиоцу , под условима прописаним законом, односно, ускрати вожњу на основу инвалидности, може се поднети тужба због дискриминације.

Превозник чије је седиште у Србији, сам подноси надлежном министарству захтев за накнаду средстава у висини остварене повластице, а ако превозник нема седиште у Србији, захтев за накнаду средстава подноси особа са инвалидитетом, уз одговарајућу документацију.

 

Fiksna telefonija - PTT

 

Preuzmite dokument "Popusti - fiksni telefon"

 

Usluge SEZAMPRO

 

Sezampro odobrava popust od 20% na svoje ADSL usluge.Potrebno je da osoba sa invaliditetom dođe lično na uplatno mesto ili da onaj ko za nju plaća podnese dokumenat iz koga se vidi da je vlasnik linije osoba sa invaliditetom.

 

Popusti TELEKOM SRBIJE

Preuzmite dokument "Popusti MTS-a za OSI"

Popusti TELENOR

Preuzmite dokument "Telenor popust"

GSP povlastice - OSI

Preuzmite dokument "GSP posvlastice - OSI"