Naša prava

Preuzmite Vodič kroz prava OSI 2015.


INFORMATOR o načinu ostvarivanja sledećeih prava:

TUĐA NEGA šta je i kako se ostvaruje

ШТА ЈЕ ТУЂА НЕГА?

То је вид материјалне подршке, новчани износ који се прима месечно. Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе (чл. 92. Закона о социјалној заштити). У периоду док је корисник права на болничком лечењу , рехабилитацији или домском смештају , додатак се не исплаћује кориснику , већ установи која лечи или негује корисника.


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ПИО

Да би неко лице остварило правно на додатак за помоћ и негу другог лица, мора поднети:

 • захтев за признавање права на новчану накнаду за телесно оштећење и новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а истовремено се може поднети и
 • захтев за утврђивање губитка радне способности и способности за самосталан живот

Захтев се подноси филијали пензијског и инвалидског осигурања (ПИО), уколико је подносилац осигураник код ПИО – пензионер, запослен, корисник породичне пензије. Уз захтев, а у зависности о којој врсти осигураника је реч, прилаже се и:

 • оригинал (или оверена копија) медицинску документацију лекара специјалисте
 • оверену фотокопију радне књижице
 • уверење о обављању самосталне делатности - решење пореске управе
 • доказ о већ оствареном праву код другог органа (уколико постоји раније решење о праву на додатак за помоћ и негу другог лица које је издао Центар за социјални рад)
 • пријава о повреди на раду

За пензионере је потребно приложити:

 • оригинал медицинску документацију лекара специјалисте
 • фотокопију личне карте
 • доказ о већ оствареном праву код другог органа

Образац захтева се може преузети у филијали или на сајту РФЗО.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Своје право, односно додатак за помоћ и негу другог лица, оствариваћете у систему социјалне заштите уколико сте незапослени, нисте пензионер нити корисник породичне пензије. У том случајау , свој захтев за признавањем права на новчану накнаду за телесно оштећење (тражити да се и то утврди) и новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, поднећете у Центар за социјални рад, према пребивалишту , односно боравишту подносиоца захтева. Напомените да подносите захтев и за УВЕЋАНИ додатак за помоћ и негу . Центри то углавном раде по службеној дужности, али захтевајте и ви сами (на лични захтев).

Захтев се на одговарајућем обрасцу подноси ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (образац узимате у Центру) и исти је поступак подношења захтева за додатак (основни) и увећани додатак за помоћ и негу другог лица. Уз захтев се подноси и:

 • попуњен предлог за вештачење од лекара опште праксе (изабраног лекара) образац бр. 1, оригинал и фотокопија
 • фотокопију здравствене књижице (страница на којој се види име и презиме и осигурање)
 • фотокопију личне карте
 • најновији налаз спрецијалисте, не старије од 6 месеци
 • фотокопију решења међуопштинске комисије за категоризацију (ако је лице било у радном односу) или ранији налаз првостепеног органа вештачења (комисија у Немањиној) о природи и тежини болести или повреде
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству уколико је лице рођено ван територије Србије

По предаји захтева са пратећом документацијом, добијате позив за излазак на вештачење у коме је назначено тачно место и време. Обавезно се одазовите позиву да не бисте понављали цео поступак. Након вештачења, лекарска комисија даје НАЛАЗ, МИШЉЕЊЕ И ОЦЕНУ (образац 2), на основу кога орган који је наложио вештачење, доноси решење (филијала ПИО, Центар за социјални рад). Уколико сте незадовољни решењем, можете изјавити жалбу у року од 15 дана, што и пише у решењу . Поновни захтев за вештачењем можете поднети најраније 6 месеци од доношења претходног решења.

ОБАВЕЗНО поднесите захтев за утврђивање телесног оштећења, (тачан назив је захтев за признавањем права на новчану накнаду за телесно оштећење). Право на новчану накнаду (инвалиднину) ћете остварити уколико је телесно оштећење последица повреде на раду или професионалног обољења. У супротном, у решењу ће вам писати да вам се не признају право на новчану накнаду за телесно оштећење. Ово решење је ВАЖНО због тога што ћете у решењу имати утврђен проценат инвалидитета, тј. телесног оштећења, на основу кога испуњавате или не испуњавате услове за признавање права на УВЕЋАНИ додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица (регулисано Законом о социјалној заштити у чл. 94) има лице које је остварило право на додатак за помоћ и негу (основни) и коме се тај додатак исплаћује или преко Центра за социјални ради или преко ПИО, а коме је утврђено да има телесно оштећење од 100 % по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.Ово право се иксључиво остварује из система социјалне заштите. Т о значи да решење доноси Центар за социјални рад (средства се исплаћују преко министарства надлежног за социјалну политику).

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГУБИТКА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ предаје се у ПИО у случају:

 • да је осигураник био запослен па жели у инвалидску пензију - утврђивање губитка радне способности
 • покретања поступка за остваривање породичне пензије, када се код подносиоца захтева утврђује (не)способност за самосталан живот; у случају када подносилац захтева има нпр. више од 18 година и није на даљем школовању, односно 26 година, односно ситуације када више не испуњава опште услове за стицање породичне пензије.
 • потребан је попуњен образац 1 (попуњава лекар у дому здравља - специјалиста или изабрани лекар опште праксе)

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА ИЛИ ОДРЖАВАЊА ЗАПОСЛЕЊА

Подноси се у филијали Националне службе за запошљавање према пребивалишту или боравишту подносиоца захтева. У решењу се утврђује степен тешкоћа и препрека у раду и утврђује да ли подносилац захтева, особа са инвалидитетом, може да се запошљава под општим или посебним условима.


Preuzmite Zahtev za to i tnp (za osiguranike iz “uže” Srbije)preuzmite Zahtev za to i tnp (za osiguranike iz Vojvodine)УВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ОСЛОБАЂАЊЕМ ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ И РЕФУНДАЦИЈОМ ПДВ

Право на увоз (једног) аутомобила без плаћања увозних дажбина имају, особе са инвалидитетом од 70% до 100% телесног оштећења, а право на рефундацију плаћеног ПДВ-а имају само особе са инвалидитетом са 100% телесног оштећења по једном основу (Извод из Царинског закона: Сл. гласник РС, бр. 18/2010 и 111/2012, чл. 216. тачка 13).

Ослобођени су од плаћања увозних дажбина:

„Oсобе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе, родитељи вишеструко ометене деце, која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину - на путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја8702 Царинскетарифе), укључујући "караван" и"комби" возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу;“ ако имају запремину цилиндра до 2500 кубика.

Редослед поступака је следећи:

I ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА подноси се надлежном фонду ПИО (за Београд у ул. Немањина бр. 30 или Булeвар уметности бр. 10) потребно:

 • Образац захтева (узима се у Фонду или са сајта РФ ПИО)
 • Медицинска документација: НОВА (налаз неуролога и физијатра)
 • Фотокопија решења за туђу негу и помоћ

ЗА ДЕЦУ И ОНЕ КОЈИ НИСУ ЛИЧНИ ОСИГУРАНИЦИ:

 • потврда Центра за социјални рад уколико се ради о вишеструко ометеном детету да се родитељи непосредно брину о детету
 • извод из матичне књиге рођених
 • фотокопија здравствене књижице детета
 • и личне карте родитеља

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ:

 • оверени препис радне књижице
 • потврда о задњем запослењу
 • фотокопија личне карте и
 • здравствене књижице

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ:

 • чек од пензије
 • фотокопија личне карте и
 • здравствене књижице

Напомена: ко има решење о телесном оштећењу, подноси само његов оверени препис и образац захтева. Надлежна филијала одлучује да ли је потребно вештачење или ће на основу поднете документације издати потврду.

II ПО ОБАВЉЕНОМ ВЕШТАЧЕЊУ ФОНДОВИ ИЗДАЈУ:

 • Потврду о утврђеном степену телесног оштећења од најмање 70 % Фонд по службеној дужности доставља Министарству рада, запошљавања и социјалне политике - Сектору за заштиту особа са инвалидитетом.
 • Уколико се утврди телесно оштећење у мањем проценту од 70 %, Фонд о томе обавештава подносиоца захтева.

III МИНИСТАРСТВО ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ О ОСЛОБАЂАЊУ УВОЗНИХ ДАЖБИНА

 • Потврду Министарство издаје у два примерка од којих једна остаје за архиву, а друга се шаље подносиоцу захтева.
 • Уколико је утврђен степен телесног оштећења од 100 % по једном основу, Министарство издаје потврду у три примерка, једну за архиву, а друге две подносиоцу захтева.

IV ЦАРИНА

 • Особе са телесним оштећењем мањим од 100 % потврду Министарства за остваривање права на ослобађање од увозних дажбина на увоз путничког аутомобила подносе царинском органу
 • Особе са телесним оштећењем од 100 % ради рефундације ПДВ потврду Министарства царинском органу достављају у два примерка. Један задржава надлежна царина, а други оверава и враћа ради рефундације плаћеног ПДВ

V ПОСТУПАК РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ-а

Потребно је доставити Министарству рада, запошљавања и социјалне политике следеће:

 • Захтев на прописаном обрасцу
 • Примерак потврде оверен од царине да је ПДВ плаћен
 • Јединствена царинска декларација (ЈЦИ) оверена од надлежне царине
 • Фотокопија личне карте

Preuzmite Zahtev za refundaciju PDV


РЕГИСТРАЦИЈА ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Власници путничких аутомобила и мотоцикла – особе са инвалидитетом којима је решењем ПИО утврђено 80% и више телесног оштећења ИЛИ 60% и више оштећења доњих екстремитета, остварују следеће повластице приликом ретистрације првог возила у једној календарској години:

НЕ ПЛАЋАЈУ:

 • порез на употребу моторних возила
 • еко таксу

ПЛАЋА СЕ САМО:

 • фиксна комунална такса
 • регистрациона налепница
 • по потреби, такса МУП-у за издавање нове саобраћајне дозволе и таблице

ДОКУМЕНТАЦИЈА неопходна за остваривање овог права која се подноси МУП-у према пребивалишту подносиоца

 • захтев за регистрацију путничког возила
 • решење ПИО о телесном оштећењу–фотокопија и оригинал на увид
 • фотокопија личне карте и оригинал на увид
 • саобраћајна дозвола
 • листе обављеног техничког прегледа (технички преглед)
 • обавезно осигурање са попустом које одобрава осигуравајуће друштво
DOZVOLA ZA BESPLATAN PROLAZ AUTOPUTEVIMA SRBIJE SA TRAJNIM VAŽENJEM (preuzeto sa sajta JP “Putevi Srbije”)
Detaljnije o postupku
Zahtev za putarinu


BESPLATNO PARKIRANJE

ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА (ППК)

 • за станаре зграде и особе са инвалидитетом
 • Које живе у зонираном подручју града
 • Паркирање без временског ограничења

Повлашћена карта за паркирање (ППК) издаје се искључиво за возило у власништву подносиоца захтева. Повлашћене карте за паркирање за станаре и особе са инвалидитетом који живе у зонираном подручју издају се за зону у којој они живе. То значи да ће физичка лица која живе у, на пример црвеној зони, добити повлашћену карту за ту зону и само ће у њој моћи да паркирају своје возило без временског ограничења. Станари одређене зоне моћи ће своја возила неограничено дуго да паркирају само уколико сами нађу слободно паркинг место у зони за коју имају повлашћену карту. Особи са инвалидитетом могу се издати највише две повлашћене карте за паркирање и то једна по основу инвалидитета - инвалидска паркинг карта (ИПК) и друга, као станару одређене зоне - повлашћена паркинг карта (ППК). Особе са инвалидитетом, које не живе у зонама, могу добити само инвалидску паркинг карту по основу инвалидитета. О подручју, тј. улицама у којима могу паркирати возило за које је издата одређена ППК, корисници ће бити обавештени приликом куповине исте, од стране службеника ЈКП „Паркинг сервис“ у улици Старине Новака 22. Такође, ову информацију могу добити и на интернет презентацији.

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ППК

Сва физичка лица која у својим личним картама имају адресу пребивалишта зонираног подручја и власници су аутомобила, име и адреса у саобраћајној дозволи су идентични као у личној карти, имају право да добију повлашћену карту за паркирање. За особе са инвалидитетом ППК су бесплатне. За физичка лица и особе са инвалидитетом потребна документација је:

 • лична карта и
 • саобраћајна дозвола

Продужење претплате - По истеку важења повлашћених карaтa за паркирање, потребно је да власници ради продужења донесу на увид личну карту и саобраћајну дозволу на шалтер ЈКП „Паркинг сервис или у Кориснички сервису.

ИНВАЛИДСКА ПАРКИНГ КАРТА (ИПК) За добијање Инвалидске карте за паркирање (ИПК) потребно је да особе са инвалидитетом, на основу налаза надлежног лекара о степену њиховог инвалидитета, прибаве решење Секретаријата за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту), којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину). Секретаријат за социјалну заштиту(Сектор за борачку и инвалидску заштиту) ради понедељком, средом и петком од 09 до 13 часова, телефон: 32272421, у Улици Краљице Наталије 43-45

Потребно је доставити следећу документацију:

 • решење о телесном оштећењу (преко 80 %) или 60% и више доњих екстремитета
 • фотокопија личне карте и саобраћајне дозволе која се води на особе са инвалидитетом и имате БГ таблице
 • ако се не води на особу са инвалидитетом: саобраћајна дозвола, лична карта стараоца или члана породица; извод из матичне књиге за малолетне или фотокопија личне карте или венчаног листа особе са инвалидитетом или фотокопија решења о праву на туђу негу и помоћ и налаз са одређеном дијагнозом
 • за адаптиране аутомобиле за управљање са ручним командама доставља се и сертификат овлашћене установе(добија се налепница са ознаком ручне команде)
 • лична карта на увид

По добијеном решењу , односно потврди из Секретаријата, по Инвалидске паркинг карте (ИПК) можете отићи у:

 • Кориснички сервис "Паркинг сервиса", на локацијама Краљице Марије 7 и Милешевска 50; Радно време: радним даном од 07:00 до 21:15 часова, суботом од 07:00 до 14:30 часова. Телефон за информације је 01 1/ 30 35 400 или
 • Улица Старине Новака бр. 22, Служба за административне послове и информисање, радним даном од 07:00 до 21:00 час, а суботом од 07:00 до 14:00 часова

Документација коју је потребно приложити је:

 • Решење Секретаријата за социјалну заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину)
 • Решење Секретаријата за социјалну заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину)
 • Саобраћајна дозвола
 • Лична карта

ИПК се издају за текућу календарску годину, а важе на територији Републике Србије.

KNJIŽICA ZA POVLAŠĆENU VOŽNJU

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ПОВЛАСТИЦАМА У УНУТР АШЊЕМ ПУТНИЧКОМ САОБР АЋАЈУ ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА (Сл. гласник РС, бр. 101/2005)

Члан 3

У унутрашњем путничком саобраћају , слепо лице и лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе (у даљем тексту: инвалидно лице) има у току једне календарске године право на шест путовања са повластицом у износу од:

 • 75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним саобраћајем
 • 50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем

Једним путовањем у унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку).

Члан 4

Пратилац има право на бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћају , у случајевима кад прати инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица. Ако је пратилац инвалидног лица друго инвалидно лице, нема право на повластицу као пратилац по одредбама овог закона

Члан 10

Превозник чије је седиште у Републици Србији подноси захтев за накнаду у висини повластице, са одговарајућом документацијом, министарству надлежном за социјална питања.

Када превоз обавља превозник чије је седиште ван територије Републике Србије, инвалидно лице, односно његов пратилац, остварује право на повластицу подношењем захтева за накнаду у висини повластице, са одговарајућом документацијом, министарству надлежном за социјална питања.

ПОЈАШЊЕЊЕ

Да бисте остварили наведено право, Савез парплегичара и квадриплегичара Србије вам треба издати КЊИЖИЦУ ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ а за то је потребно да у канцеларију Савеза доставите следеће:

 • Фотокопију решења о утврђеној 1. категорији инвалидности ИЛИ фотокопију решења о утврђеној потреби за помоћи и негом другог лица (дакле, једно од наведених решења)
 • Фотокопију личне карте
 • 2 фотографије димензија 4,5х3,5цм

Књижица ће бити издата на лицу места, а уз књижицу ће бити издате и 4 објаве за пратиоца. У току календарске године, пратилац има право на 12 објава (6 повратних вожњи) које пратилац користи само у случају када се враћа или долази по особу са инвалидитетом у друго место. Особа са инвалидитетом, уколико путује сама или са пратиоцем, повлашћену вожњу реализује на основу књижице тако што приликом куповине карте даје књижицу на увид, па у том случају , пратиоцу нису ни потребне објаве.

Сваки превозник је дужан да пружи услугу путничког превоза у унутрашњем саобраћају особи са инвалидитетом и пратиоцу под овим условима, уколико се карта на време резервише и док се не искористи свих 6 повлашћених вожњи у току године. Уколико превозник неосновано ускрати вожњу особи са инвалидитетом или пратиоцу , под условима прописаним законом, односно, ускрати вожњу на основу инвалидности, може се поднети тужба због дискриминације.

Превозник чије је седиште у Србији, сам подноси надлежном министарству захтев за накнаду средстава у висини остварене повластице, а ако превозник нема седиште у Србији, захтев за накнаду средстава подноси особа са инвалидитетом, уз одговарајућу документацију.

 

Fiksna telefonija - PTT

 

Pretplata i impulsi – 50 % popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa, za punoletna osobe.Neophodna dokumentacija za ostvarivanje ovog prava:

 • molba za ostvarenje ovog prava sa svim važnim podacima

Prilog sledeća dokumenata:

 • fotokopija lične karte nosioca pretplate;
 • fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoc;
 • račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom;

Sa navedenom dokumentacijom javiti se u jedan od korisničkih servisa

 1. ul.Obilićev venac 2,
 2. Bulevar Kralja Aleksandra 84,
 3. Radivoja Koraća 6

(dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 9813 )

 

Usluge SEZAMPRO

 

Sezampro odobrava popust od 20% na svoje ADSL usluge.Potrebno je da osoba sa invaliditetom dođe lično na uplatno mesto ili da onaj ko za nju plaća podnese dokumenat iz koga se vidi da je vlasnik linije osoba sa invaliditetom.

 

TV

 

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ТВ ТАКСЕ

према ЗАКОНУ О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА (СЛ. ГЛАСНИК БР. 83/2014)

Члан 42

Од обавезе плаћања таксе ослобађа се физичко лице, власник мерила електричне енергије, које живи у једночланом домаћинству или је хранилац породице у вишечланом домаћинству, уколико је:

 1. особа са инвалидитетом са 100% телесног оштећења;
 2. особа са инвалидитетом са мање од 100% телесног оштећења, ако јој је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ;
 3. лице које је трајно изгубило слух или слепо лице;
 4. ) корисник права на новчану социјалну помоћ;
 5. пензионер са минималном пензијом;
 6. физичко лице корисник више мерила електричне енергије, за мерило електричне енергије у стамбеној јединици, односно пословном простору, који се не користи.

Право на ослобађање од обавезе плаћања таксе остварује се на основу захтева који се подноси на обрасцу за ослобађање од плаћања таксе са потребном документацијом.

Решење о ослобађању обавезе плаћања таксе из става 3. овог члана доноси јавни медијски сервис у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Решење из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Образац за ослобађање од плаћања таксе јединствен је и његову садржину и форму утврђују заједничком одлуком РТС и РТВ.

Свака измена статуса по коме је остварено право на ослобађање од обавезе плаћања таксе мора се пријавити јавном медијском сервису у року од 15 дана од дана настанка промене.


Преузмите образац захтева


Popusti TELEKOM SRBIJE

 

POPUSTI TELEKOM SRBIJE ZA OSI:

 1. ZA INTERNET PRISTUP PREKO ADSL-a
  Za osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta 70 do 100%, obezbedili smo popust od 50% na cenu mesečne pretplate koja važi za izabrani Net paket sa dinamičkom IP adresom bez ugovorne obaveze. Prilikom zaključenja ugovora potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica. Postojeći korisnici Click 1 paketa i dalje mogu da koriste ovaj paket, s tim što u svakom trenutku mogu da odaberu i neki od navedenih Net paketa sa dinamičkom IP adresom bez ugovorne obaveze.
 2. IPTV televizijski programi preko telefonske linije
  Po ceni od: 1015,93 Din. Za osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta od 70 do 100%, obezbedili smo popust od 50% na mesečnu pretplatu za Osnovni IPTV paket. Prilikom zaključenja ugovora za Osnovni IPTV paket potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica.
 3. Postpaid mobilna tarifa za osobe sa invaliditetom

Tarifa za osobe sa invaliditetom

Tarifa namenjena osobama sa invaliditetom:
 • u okviru mesečne pretplate od 60 dinara uključuje 25 minuta poziva i 25 SMS poruka u domaćem saobraćaju,
 • omogućava definisanje tri Friends & Family broja iz mt:s mreže koji se mogu, nakon potrošenih besplatnih minuta u okviru tarife, pozivati veoma povoljno, po ceni od 3,95 din/min.
Pravo na ovu tarifu imaju ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata, distrofičari, paraplegičari, kvadriplegičari, lica bolesna od cerebralne i dečije paralize. Pri sklapanju ugovora u nekoj od naših poslovnica, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
 • Original ili overenu kopiju rešenja o visini i stepenu telesnog oštećenja koje izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO),
 • Važeću ličnu kartu,
 • Legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu,
 • U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.
Licima koja imaju pravo na ovu tarifu, a naši su prepaid korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja.
Tarifa za lica sa invaliditetom
Cena
Mesečna pretplata60,00
Pozivi u okviru