СПИКС - О НАМА

САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ
Савез параплегичара и тетраплегичара Србије (Савез) је мрежна организација која окупља 28 удружења особа са оштећеном кичменом мождином са подручја Србије.
Основан је 1991. године са циљем заступања интереса особа са повређеном кичменом мождином, подстицања оснивања нових удружења, размене информација и искуства, организовања спортских такмичења, рекративних, едукативних и других окупљања.
Мисија Савеза је стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом и активно укључивање особа са инвалидитетом и њихових организација у живот заједнице.
Визија Савеза јесте друштво једнаких могућности засновано на поштовању људских права у које су особе са инвалидитетом и њихове организације активно укључене.
У оквиру општих програмских активности које се предузимају за остварење наведених циљева, Савез покреће следеће активности:

  • координисање активности удружења и Савеза;
  • мониторинг - праћење постојећих прописа, праћење њихове примене,
  • јавно заступање - рад на изменама и допунама, предлагање нових нормативних решења у име Савеза, и у партнерству са другим националним организацијама особа са инвалидитетом;
  • информисање удружења и чланства о основним грађанским и људским правима особа са инвалидитетом, промовисање, заступање и заштита истих; стварање приступачног окружења и спречавање дискриминације по основу инвалидитета
  • развијање сарадње са сличним домаћим и међународним организацијама;
  • подстицање чланица да организују спортске активности у циљу афирмације спорта, очувања психофизичке способности и рехабилитације чланства вођење и ажурирање евиденције особа са повређеном кичменом мождином