УПРАВНИ ОДБОР

Члановима 25. до 28 Статута регулисан је рад Управног одбора.

Управни одбор је извршни орган Скупштине и има 7 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза из редова чланства Савеза, на основу предлога председника Управног одбора. Из једне чланице у Управни одбор се може бирати један члан. Мандат чланова УО траје четири године. Исто лице може бити бирано више пута узастопно.

У мандату од 2015-2019 чланови Управног одбора су:

УО


Чланови Управног одбора присуствују седницама Скупштине.
Надлежност Управног одбора је да:

 • доноси пословник о свом раду и друга општа акта која нису у надлежности Скупштине;
 • припрема седнице Скупштине, а између седница, руководи радом Савеза;
 • извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси извештај о раду;
 • управља и располаже имовином и средствима Савеза у складу са Законом и одлукама Скупштине;
 • утврђује предлоге финансијског плана, доноси одлуке о реализацији;
 • утврђује предлоге Статута и других аката које доноси Скупштина, као и предлоге њихових измена и допуна;
 • доноси одлуку о новим изборима за Скупштину Савеза;
 • утврђује број представника у Скупштини, а на основу верификованог чланства;
 • одлучује у првом степену о пријему у чланство и искључењу из чланства у Савезу;
 • доноси одлуку о организовању и одржавању Републичких спортских игара и других манифестација;
 • предлаже Скупштини одборе, комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • према потреби, формира комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • расписује огласе и конкурсе;
 • усваја Општи акт о систематизацији радних места;
 • именује секретара Савеза;
 • утврђује и спроводи протоколе о међународним односима и сарадњи по питањима положаја особа са инвалидитетом.


 • Управни одбор заседа најмање четири пута годишње, а по потреби и више.
  Седнице Управног одбора сазива председедник Управног одбора (УО).
  Седница УО се обавезно сазива у року од 20 дана по захтеву већине чланова УО.
  Седницом Управног одбора председава председник Управног одбора.
  У раду Управног одбора учествује секретар Савеза без права одлучивања.

  Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.